Eesti soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõrgustik

Konkurss "Parim sooteadlik MTÜ"

 

Parim sooteadlik MTÜ 2018

BPW Estonia

2018. aastal pälvis tiitli „Parim sooteadlik MTÜ” BPW Estonia. Võitja kuulutati välja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverentsil 13. juunil.

BPW Estonia MTÜ ehk Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) loodi 1992. a. eesmärgiga aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ja ühiste tegevuskavade elluviimisele ning klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele.

Alates 1993. aastast kuulub EENA BPW Rahvusvahelisse Föderatsiooni.

Naiste eest seismiseks on algatatud palju diskussioone ühiskonnas. Läbi on viidud koolitusprojekt „Naised avalikku ellu“, algatatud Võrdse palga päeva kampaania “Tilliga ja tillita”, mis 2017. aastal võttis nädala jooksul aktiivse vormi üle Eesti.

Ühingu loomisest saadik on traditsiooniks aasta naise valimine ja selle tiitli pidulik omistamine, et laiemalt tutvustada nii ametialaselt kui sotsiaalselt eriti silmapaistvaid naisi ning rõhutada nende panuse olulisust meie elus.

2017. aastal oldi Eestimaa Naiste VI Kongressi üks eestvedajatest.

11.11.2017 toimunud EENA 25 sünnipäevakonverents „Karjäär! Miks mitte mina?“ , kus osales osales üle 150 inimese, oli julgustav, innustav ja inspireeriv.

Käsil on Coca Cola HBC Eesti AS-iga koostöös projekt „Success is me“. Eestis projekti pealkiri „Kõik on võimalik! Naiste ettevõtluses“.

Väga palju on tehtud koostööd naistega rahvusvahelisel tasandil. Osaleti ÜROs CSW61 sessioonil Eesti delegatsiooni koosseisus (Commission on the Status of Women) ja BPW Internationali Leaders Summitil New Yorgis.

Lähemalt saab tutvuda BPW Estonia tegevusega: bpw-estonia.ee

Auhinna üleandmine BPW Estoniale ENUT kevadkonverentsil 13. juunil 2013. Pildil vasakult: Angela Ventsel ja Anu Viks BPW Estonia juhatusest, ENUTi juhatuse esinaine Reet Laja (mikrofoniga) ning Eesti Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf, kes hoiab käes aukirja BPW-le.

Auhinna üleandmine BPW Estoniale. Pildil vasakult: Angela Ventsel ja Anu Viks BPW Estonia juhatusest, ENUTi juhatuse esinaine Reet Laja ning Eesti Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf.

Parim sooteadlik MTÜ 2017

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson kõneleb ENUTi kevadkonverentsil 2017

EAKL on katusorganisatsioon 18 haruliidule. Liikmete arv eelmisel aastal oli ligi 22000 inimest, naiste osakaal sellest moodustab juba 4. aastat 50%.

Tegutsedes kõigi keskliidu haruametiühinguorganisatsioonide liikmete heaks, pööratkse ka teadlikult oma projektides ja tegevustes tähelepanu mõlema soo probleemidele.

Oma alamtegevuse raames tegeletakse ka soolise tasakaalu, diskrimineerimise ja võrdse palga teemadega. EAKLi volikogu poolt kinnitatud tegevuskavas (2016-2019) on eraldi punktid nii kõigi diskrimineerimise liikide kui soolise palgalõhe vähendamisega tegelemiseks, sh on püstitatud eesmärk vähendada soolist palgalõhet 1% aastas oma liikmete seas.

Kogutakse eraldi aastastatistikat oma liikmete kohta. Pööratakse tähelepanu sellele, et juhtimisorganid oleksid võimalusel sooliselt tasakaalustatud. On olemas eraldi meetmed soolise palgalõhega tegelemiseks oma liikmete tasandil, kuid arvutatakse soolist palgalõhet ka töötajate lõikes üldse ning oleme selle põhjal eelmisel aastal ka osa töötajate palku korrigeerinud.

Koos teiste huvikaitseorganisatsioonidega (ENUT, Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon ja Inimõiguste Keskus) on moodustatud palgalõhe koalitsiooni, mille raames tuldi välja ka Palgalõhe vastu!plaaniga selle aasta võrdse palga päeval. Vastu!plaanile kirjutas alla ka soolise võrdõiguslikkuse volinik. Püütakse taha tõhusamat koostööd Tööandjate Kskliiduga ja neid koalitsiooni tegevusse haaratai. Tehtud on üks ESF vahenditest koolitus soolise palgalõhe koalitsiooni liikmetele; eelmisel aastal viidi läbi naiste jõustamiskoolitus oma naistöötajatele ja haruliitude naisjuhtidele. Koostöös Praxisega toimus EAKLi töötajate ja haruametiühingute juhtide soolise palgalõhe koolitus, kus analüüsisiti just ametiühingute võimalusi soolise palgalõhe vähendamiseks.

Aktiivselt on tegeletud vanemahüvitise seaduse muutmise ettepanekutega Sotsiaalministeeriumile. Ollakse aktiivne eestkosteorganisatsioon nii soolise palgalõhe, töökeskonnas valitseva diskrimineerimise kui pereelu parema ühitamise, sh vanemahüvitise muutmise eelnõu kommenteerimisel. Püüame pidevalt ka avalikku diskussiooni sel teemal algatada.

Toetatakse ametiühinguliikmeid kandideerimisel KOV ja Riigikogu valimistel, olenemata erakonnast.

Pereelu tähtsust silmas pidades püütakse oma koosolekuid planeerida nii, et inimesed jõuaksid õigel ajal lasteaeda (peale kella 16.00 ei korralda koosolekuid) või saaksid vajadusel teisi perekohustusi täita.

EAKLi vastus küsimusele, milline on kasu naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimisest organisatsiooni jaoks, oli jätgmine: paranevad organisatsiooni tegevuse tulemused, organisatsiooni positiivne maine ja tegevuse positiivse mõju suurenemine ühiskonnale, võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise ennetamine, rahulolevamad töötajad ja liikmeskond, võimalus saada juurde uusi liikmeid.

Veebileht www.eakl.ee

Lisaks konkursi üldvõitjale kuulutati 2017. aastal välja ka parim noorte organisatsioon

Eesti Üliõpilaste Liit (EÜL)

Katrina Koppel Eesti Üliõpilaste Liidust kõneleb ENUTi kevadkonverentsil 2017

Kuigi EÜLis on kohati tugev naiste ülekaal, seistakse igati soolise võrdõiguslikkuse eest. Olukord peegeldab paljuski olukorda kõrghariduses üldiselt – naisi on osal erialadest pea 2/3 ja mehi 1/3. Soolise tasakaalu saavutamine on keeruline.

Liidul olemas poliitilised seisukohad, mis puudutavad sotsiaalset, s.h. soolist võrdõiguslikkust. Neid seisukohti järgitakse oma tegevustes:

1. Kõrgkoolide akadeemilise ja tugipersonali karjäärimudelid peavad võimaldama võrdseid arenguvõimalusi kõigile töötajatele ja tudengitele sõltumata soost.

2. Riigi ja kõrgkooli ülesandeks on edendada soolist võrdõiguslikkust ühiskonnas ja vähendada sooliste lõhede taastootmist haridussüsteemis.

3. Diskrimineerimist puudutavatele juhtumitele peab järgnema asutuse/kõrgkooli vastava distsiplinaarorgani poolne reaktsioon.”

Kuigi põhikiri ega töökord ei maini juhatuse liikmete seas soolist võrdsust, on EÜLis olnud pea alati juhatuse liikmete seas sooline tasakaal või paaritute juhatuse liikmete puhul mitmekesisus.

Kuna EÜL võttis 2015. aastal vastu seisukohad soolise võrdõiguslikkuse kohta, on seda teemat käsitletud seminaridel/koolitustel/aruteludel enne seisukohtade loomist ja ka nende ajal. Samuti on liikmeid kursis hoitud soolise võrdõiguslikkuse nõukogu tegevusega, kuna EÜLi esindaja selle kogu liige on.

EÜL on rahvusvahelisel tasandil (ehk Euroopa Üliõpilasliidus ehk ESUs) naiste osalust ja rolli uuriva töörühma liige.

Kaugtöö ning paindlik tööaeg on osa igapäevaelust.

Ollakse kõrgkoolides lastehoiu pakkumise poolt ning paindliku õppeaja sisse seadmise poolt.

Veebileht www.eyl.ee

Parim sooteadlik MTÜ 2016

MTÜ Eluliin

MTÜ Eluliini esindajad Pille Kaljurand ja Roman Krõlov ENUT kevadkonverentsil 2016 auhindamisel

Pildil MTÜ Eluliini esindajad Pille Kaljurand ja Roman Krõlov ENUT kevadkonverentsil 2016 auhindamisel.

Eluliin kui abistamiskeskus loodi Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori, Airi Värniku eestvedamisel 1996. aasta kevadel ning alates 1997. aasta veebruarist on Eesti abistamiskeskus Eluliin Befrienders Internationali täieõiguslik liige.

Abistamistegevus, mis on suunatud eelkõige üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapumõtetega inimeste emotsionaalseks toetamiseks, sai alguse 1954. aastal Inglismaal. Kakskümmend aastat hiljem moodustas inglise vaimulik Chad Varah erinevates riikides tegutsevate abistamiskeskuste tegevuse koordineerimiseks organisatsiooni Befrienders International.

Befrienders International on ülemaailmne abistamisliikumine, mille ülesandeks on arendada üle kogu maailma vabatahtlikul tööl rajanevat enesetappude ennetamistalitust.

Befrienders Internationali eesmärgiks on aidata ja emotsionaalselt toetada kriisiseisundis ja/või enesetapumõtetega inimesi. Kõigi Befrienders Internationali keskuste vabatahtlike poolt pakutav abi on anonüümne ja konfidentsiaalne, hinnanguid ega terapeutilisi nõuandeid ei anta. Igal Befrienders Internationali liikmesmaal on olemas vähemalt üks abistamiskeskus, mis on moodustatud psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlike baasil.

Alates 04.08.1997. a on Eesti abistamiskeskus Eluliin iseseisev juriidiline üksus – mittetulundusühing Eluliin.

Tänaseks päevaks on MTÜ Eluliin käinud läbi pika arengutee ja muutunud emotsionaalset abi andvast vabatahtlike organisatsioonist mitmekülgset abi pakkuvaks vabatahtlike ja professionaalide ühenduseks.

MTÜ Eluliin pakub lisaks emotsionaalsele toetusele ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing-gruppe, EMDR; psühholoogilist rehabilitatsiooni: psühhodünaamilisi gruppe ja individuaalset nõustamist) sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV- positiivsed isikud).

Alates 2005. aastast keskendutakse lisaks sotsiaalse ja psühholoogilise rehabilitatsiooni teemadele.

MTÜ Eluliin logo

Tegevuseks MTÜ Eluliini projektides ja hangetes on nõutav teenuse tasemele vastava kvalifikatsiooni (psühholoog, psühholoogiline nõustaja, psühhoterapeut, sotsiaalnõustaja, telfor, jurist) omamine.

Veebileht: eluliin.ee

Parim sooteadlik MTÜ 2015

MTÜ Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo

MTÜ Mondo ja MTÜ Eesti NATO Ühing esindajad ENUTi kevadkonverentsil 2015 peale auhindade kättesaamist

Pildil MTÜ Mondo juhatuse liige ja arengukoostöö valdkonna juht Riina Kuusik-Rajasaar (vasakul) ning MTÜ Eesti NATO Ühingu juhatuse liige Krista Mulenok (paremal) ENUTi kevadkonverentsil 2015 peale auhindade kättesaamist


Sellel aastal osutus tiitli vääriliseks koguni kaks organisatsiooni: Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo.

Eesti NATO Ühing

Eesti NATO Ühing logo

Eesti NATO Ühingu arengukava ja tegevuskava sisaldavad ühe peamise teemana naiste ja julgeoleku seoste regulaarset käsitlemist vastavatel ümarlaudadel. Naiste ja meeste võrdset kaasatust soositakse ning edendatakse kõiki meetmeid kasutades. Organisatsiooni töötajaid on osalenud soolise võrdõiguslikkuse alastel koolitustel või seminaridel; organisatsiooni sees on peetud ühisarutelusid naiste ja meeste olukorrast ja soolistest stereotüüpidest, on käsitletud soolise ebavõrdsuse vähendamist.

On rakendatud meetmeid töö, ühiskondliku elu ja pereelu ühitamiseks: töötajatel võimaldatakse töötada ka kontorist väljaspool ning tööaeg on paindlik. Kokkuleppel on võimalik osaajaga töö ja projektipõhine töö. Toetatakse ettevõtmisi, mis on suunatud töö, pereelu ning ühiskondliku aktiivsuse tasakaalustamiseks.

Ühing korraldab regulaarselt ümarlaudu “Naised ja julgeolek”, kus käsitletakse soolise ebavõrdsuse ja soolise võrdõiguslikkuse teemat. Ümarlaudadel on arutletud ebavõrdsuse üle koolis ja hariduses, poliitikas, julgeolekus, siseturvalisuses, rahvusvahelistel missioonidel ja mitmetes teistes olukordades. Ümarlauad on toimunud alates 2012. aastast ning nende raames on Eestit külastanud mitmeid kõrgeid soolise võrdõiguslikkuse ja julgeoleku eksperte. 2014. aasta ümarlaudade info on kättesaadav lehel http://www.eata.ee/yhingust/tegevused-2/naised-ja-julgeolek

Lisaks korraldas Eesti NATO Ühing 2014. aasta augustis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekooli teemal “Võrdne kohtlemine”. Samuti on sooline võrdõiguslikkus läbiv teema ühingu korraldatavatel arengukoostöö projektides Armeenias, Gruusias ning rahvusvahelistel konverentsidel. Konverentsi esinejate leidmisel on üheks valikuaspektiks ka sooliselt võrdne esindatus konverentsidel.

Lisaks ümarlaudadele, mis toimuvad regulaarselt 3-4 korda aastas, on Eesti NATO Ühing korraldanud võrdse kohtlemise alaseid koolitusi õpetajatele, kaasanud naiste olukorra edendamise temaatikat arengukoostööprojektidesse Gruusias ja Armeenias ning julgustanud tüdrukuid ning naisi võtma osa riigikaitsealastest projektidest, kus traditsiooniliselt on rohkem meessoost osalisi. Samuti järgime soolise tasakaalu printsiipi konverentsidel ja teeme aktiivset koostööd Naiskodukaitse ning Kodutütarde organisatsioonidega.

On näha, et riigikaitse- ja julgeolekualastest konverentsidest, üritustest jm ettevõtmistest võtab osa rohkem mees- kui naissoost isikuid. Ühing viib igal aastal läbi riigikaitset noortele tutvustavaid laagreid, kus julgustatakse osa võtma ka tüdrukuid ning on tõdetud, et riigikaitselaagrites on tüdrukute huvi sama suur või isegi suurem kui poistel.

Veebiaadress: www.eata.ee

MTÜ Mondo

MTÜ Mondo logo

See on organisatsioon, kes on pühendunud arengukoostööle, maailmaharidusele ja humanitaarabile. Veebiaadress: www.mondo.org.ee

Organisatsiooni tegevuskava sisaldab naiste ja meeste võrdse kohtlemise alaseid eesmärke. Et Mondo töötajad on peamiselt noored naised, on neil võimalus töötada paindlikult ka väikeste laste kõrvalt. Meetmed ühiskondliku elu ja pereelu ühitamiseks: osaajaga töö, paindlik tööaeg, kaugtöö, õppepuhkus. Töötajad on osalenud soolise võrdõiguslikkuse alasel koolitusel või seminaril. On peetud ühisarutelusid naiste ja meeste olukorrast, soolistest stereotüüpidest, soolise ebavõrdsuse vähendamisest.

Organisatsioonis on kogutud statistilisi andmeid eraldi meeste ja naiste lõikes selles osas, mis puudutab sihtrühmi arengumaades, kelleks on peamiselt naised, või mis puudutab maailmaharidustegevusi, milles räägitakse soolise võrdõiguslikkuse olukorrast maailmas või Eestis.

Arengukoostöö tegevused on suunatud eelkõige haavatavas olukorras arengumaade naistele ja tüdrukutele, maailmahariduses räägitakse soolisest ebavõrdsusest maailmas.

Enamikes sihtriikides, kus Mondo töötab, on kasusaajate sihtrühma valikul eelistatud kõige haavatavamas olukorras olevad inimesed. Need on tihti naised, lesknaised või tüdrukud. Oma tegevuste tutvustamisel käsitletakse seetõttu tihti soolise ebavõrdsuse teemat, selgitades, miks me oleme sellise sihtrühma valinud ja kuidas me nende olukorda parandada saame. Maailmaharidustegevustes koolitame Eesti koolide õpetajaid globaalsetel teemadel ja valmistame ette õppematerjale, kus globaalne naiste ja meeste ebavõrdsus on teemaks.

On algatanud projekte, kampaaniaid või üritusi, mille üheks põhieesmärgiks on olnud soolise võrdõiguslikkuse edendamine: MTÜ Mondo teostab praegu Jeemenis arengukoostööprojekti, mille eesmärk on vähendada tütarlaste varajast abiellumist, tõsta teadlikkust naiste õigustest ja suunata tüdrukuid eneseteostusele. Arengukoostööprojektid Afganistanis, Ghanas, Keenias, kus naistele pakutakse koolitusi erinevates valdkondades IT-oskustest käsitööoskusteni. Koolituse läbinud saavad hakata endale ise raha teenima ja parandavad seega oma toimetulekut ning positsiooni kogukonnas. Ukraina humanitaarabi on ka suunatud suures osas naistele, kes on ainsana nendesse piirkondadesse järgi jäänud.

Organisatsioon on teinud jõupingutusi aegunud soorollide muutmiseks: julgustatakse tüdrukuid haridusteed võimalikult kaua jätkama, naisi tegelema väike-ettevõtlusega, mille kaudu neil on võimalik tõsta oma toimetulekut ja staatust kogukonnas. Eestis julgustatakse ka nt meessoost õpetajaid oma koolitustest osa võtma, kandideerima vabatahtlikuks jne.

Veebiaadress: mondo.org.ee

Parim sooteadlik MTÜ 2014

QUIN-Estonia

QUIN-Estonia on juba üle 10 aasta tegutsev organisatsioon, kes püüdleb oma tegevuses naisleiutajate arvukuse tõstmise (praegu ehk 2% kõigist leiutajatest), nende loovuse tõhusama väärtustamise ning ideede realiseerimise süsteemi täiustamise suunas.

Samuti seisab QUIN-Estonia naisettevõtluse toetamise eest. Koos naisettevõtluse toetamise võrgustiku liikmetega töötati viimastel aastatel kaasa Eesti majanduskasvu strateegia 20014–2020 loomisele, et seal ettenähtud plaanid ja meetmed vastaksid ka naisettevõtluse ja naiste poolt loodavate innovatsioonide edendamise vajadustele.

Omal käel on tehtud uuringuid, et selgitada välja põhjusi, miks on leiutajate ja innovaatorite hulgas ikka veel nii vähe naisi, kuigi naised on oma loomult väga leidlikud.

Organisatsiooni töötajad on osalenud soolise võrdõiguslikkuse alastel koolitustel ja seminaridel, peetud on ühisarutelusid naiste ja meeste olukorrast, soolistest stereotüüpidest ja soolise ebavõrdsuse vähendamisest.

Konverentsidel/seminaridel on käsitletud naiste arvulist mahajäämust innovatsiooni alal, naiskonsultantide vajadust hindamaks naiste ideede uudsust, füüsilist ja rahalist tuge naistele tootearenduseks ja uudsete ideede realiseerimiseks ettevõtluses, naiste vajadusi töö ja pereelu ühitaminel. Et leiutaja roll on ajaloos kuulunud mehele, tõrguvad naised veel tänapäevalgi end leiutajaks nimetamast. Põhjalas ja EL maades on aga huvitavaid leiutusjuhtumeid, mida QUIN-Estonia on saanud eeskujuks tuua nii naistudengitele kui ka naisettevõtjatele. Praegu on käsil mitu innovatsioonide siirdamise operatsiooni väljaspoolt Eestisse. See tähendab uudse meetodi või seadme rakendamist meil. Näiteks on loodud SA Ämmaemanduse Õppetooli Toetusfond, et võtta EL 2009. a parima naisleiutaja, soomlanna Eija Pessineni RELAXBIRTH sünnitusabi kontseptsioon ja seade kasutusele Tallinna Tervise Kõrgkooli ämmaemanduse eriala õpetuses. Selle juhtumiga tahetakse näidata, et naised oskavad leiutada ja naiste leiutatud uudsused on vajalikud ja et ka rahvusvaheline koostöö ning vastastikune abi on olulised tegurid uudsuste jõudmisel igapäeva kasutusse. Naised alles õpivad osalema nende jaoks uudses tegevuses, nagu seda on leiutamine, ning QUIN-Estonia on võtnud selle valdkonna edendamise oma südameasjaks.

Veebiaadress: www.quinest.ee

 

Parim sooteadlik MTÜ 2013

Eesti Maaomavalitsuste Liit

ENUTi kevadkonverentsil 26. aprillil kuulutati konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ 2013. a võitjaks Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL). Allpool tänavuse võitja lühike tutvustus (koostatud konkursile saadetud ankeedi põhjal).

 • EMOL ühendab organisatsiooni liikmetena 116 meest ja 12 naist, juhatuses vastavalt 9 ja 1. EMOLi põhikiri ja tegevuskava on nende alusdokumentidest (EV Põhiseadus, KOV korralduse seadus, KOV volikogu valimise seadus jt) tulenevalt sõnastatud sooneutraalselt (eraldi naisi või mehi välja toomata), kuid igapäevases tegevuses lähtutakse erinevate sugupoolte võrdsest kohtlemisest.
 • Et meestel ja naistel oleksid organisatsioonis võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus (ehk valitseks sooline võrdõiguslikkus) makstakse sama töö eest võrdset tasu; töökohta võimaldatakse igas vanuserühmas naistele ja meestele. Esindajate valimisel nii siseriiklikesse kui ka Euroopa Liidu organisatsioonidesse ja töörühmadesse on püütud jälgida soolist tasakaalu.
 • On kogutud statistilisi andmeid eraldi meeste ja naiste lõikes.
 • Osaletakse soolise võrdõiguslikkuse alastel koolitusel ja seminaridel; organisatsiooni sees on peetud ühisarutelusid naiste ja meeste olukorrast, soolistest stereotüüpidest, soolise ebavõrdsuse vähendamisest.

Meetmed töö, ühiskondliku elu ja pereelu ühitamiseks:

Erinevatel nõupidamistel ja koosolekutel on EMOLi esindajad rõhutanud töö, ühiskondliku ja pereelu parema ühendamise olulisust. EMOLi initsiatiivil ja koostöös HTMi ja SOMiga otsitakse aktiivselt võimalusi lapsehoiuteenuse kättesaadavaks muutmiseks ja omastehoolduse edendamiseks, sest sageli puudub just naistel seetõttu võimalus osaleda töö ja ühiskondlikus elus. EMOL toetab ka paindliku tööaja, osaajaga töö ja kaugtöö võimaluste arendamist.

On käsitlenud koolitustel, õppepäevadel või üritustel muude teemade hulgas ka soolise ebavõrdsuse või soolise võrdõiguslikkuse teemat.

2013. aasta Linnade ja valdade päeval viidi läbi töötuba "Naiste ja meeste roll kohalikus elus", mille organisaator oli EMOLi tegevdirektor Ott Kasuri.Teema kavandati avaliku - ja ärisektori ning vabaühenduste loovale võrgustikule, kõigile riigikogu ja volikogu liikmetele, linna ja vallajuhtidele, ministritele, erinevate valdkondade spetsialistidele kõikides sektorites, sh eelarvefinantsspetsialistile, abiks mehi ja naisi ja nende vajadusi arvestava eelarve koostamisel kohalikus omavalitsuses ja ministeeriumites. Käsitleti arengukavade ja strateegiate vahelisi seoseid ja kooskõla poliitikate kujundamisel, arvestades naiste ja meeste rolliga kohalikus elus. Ettekanded said väga positiivset vastukaja.

2012. a osales EMOL aktiivselt KÜSK projekti "Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda" ümarlaual, kus analüüsiti, miks tegeleda soolise aspektiga KOVi elu edendamisel.

Kuigi parimaks valiti EMOL välja viimase aasta tegevuse põhjal, väärib märkimist ka EMOLi varasem tegevus. Toome näiteid ka sellest: EMOLi nõunik Mailiis Kaljula koostas 2011.a projekti „Meeste ja naiste potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas – ENUT tegevusprogramm 2011“ raames ülevaate "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus soolisest aspektist"; 2009.a osales EMOL Põhjamaade projektis "Soopimedusest sootundlike eelarveteni KOVides: soolise perspektiivi lisamine KOVide eelarvetesse Eestis ja Soomes"; 2009. aastal toetas EMOL materjali "Võrdõiguslik omavalitsus" tõlkimist; alates 2008. aastast on EMOL tutvustanud KOVidele „Euroopa hartat naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus" ja hartaga liitumise võimalusi.

EMOL on teinud jõupingutusi aegunud soorollide muutmiseks: julgustanud naisvallavanemid ja -volikoguesimehi koosolekutel sõna võtma ja oma seisukohti avaldama ka nn mehelikel teemadel, näiteks ehitus, planeerimine, transport. On küsinud nn pehmetel teemadel, nagu kultuur, haridus ja sotsiaaltöö, meeste seisukohti. Naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimisest nähakse oma organisatsioonile kasu järgnevas:

 • a) paranevad organisatsiooni tegevuse tulemused;
 • b) tõuseb organisatsiooni maine;
 • c) ennetatakse võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisi;
 • d) töötajate ja liikmeskonna rahulolu;
 • e) suureneb organisatsiooni tegevuse positiivne mõju ühiskonnale;
 • f) Võimalus saada juurde uusi liikmeid;
 • g) rahastusvõimaluste suurenemine;
 • i) kaovad soolised stereotüübid ja eelarvamused ning mõlemad pooled osalevad tegevuses ilma eelarvamusteta.


E-posti aadress: info@emovl.ee
Veebiaadress: www.emovl.ee

Parim sooteadlik MTÜ 2012

Eesti Puuetega Naiste Ühing

Konkursi "Parim sooteadlik MTÜ" 2012. aasta võitja on selgunud. 20. aprillil kuulutas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) oma konverentsil "Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda" välja parima sooteadliku MTÜ.

Vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule sai tänavu selle tiitli Eesti Puuetega Naiste Ühing. Komisjoni kuulusid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper, ENUTi juhatuse liige Voldemar Kolga, soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku eestseisuse liige Astrid Hindriks.

Konkursi võitnud MTÜ esindaja sõidab Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padari kutsel Brüsselisse.

Konkurss toimus kolmandat korda ja viidi läbi KÜSK projekti "Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda" raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule ja edendada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest.

Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

 

Parim sooteadlik MTÜ 2011

Transpordi  Ametiühing

Konkurss toimus teist korda ja viidi läbi projekti „Meeste ja naiste potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas“ raames, millega soovitakse läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada  soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist. Projekti rahastab Hasarmängumaksu Nõukogu.

Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise  põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses  järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Konkursi võitnud MTÜ esindaja sõidab Ivari Padari kutsel Brüsselisse.

Žürii hindas üksmeelselt Transpordi Ametiühingu seekordsete kandideerijate hulgas kõige paremaks.

Žüriisse kuulusid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist Christian Veske,  EAS maakondlike arenduskeskuste koordinaator Liina Keerberg ja ENUTi juhatuse liige Voldemar Kolga.

Auhind antakse üle 29. aprillil ENUT-i ümarlaual „Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond“, Nordic Hotel Forumis Viru Väljak 3, Tallinn.

 

Parim sooteadlik MTÜ 2010

Eesti Seksuaaltervise Liit

2010. aasta kevadel viis ENUT läbi konkursi "Parim sooteadlik MTÜ". Konkurss oli esmakordne ja toimus projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“ raames, millega soovitakse läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada  soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Konkursi võitjaks osutus Eesti Seksuaaltervise Liit. Konkursi võitnud MTÜ esindaja sõidab Ivari Padari kutsel sügisel Brüsselisse. II koha saavutas Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühing ja kolmanda koha MTÜ „Kodanikujulgus“.

Konkurents esimese kolme koha vahel osutus väga tihedaks kuna esimesele kolmele kohale kandideerijate tase oli väga ühtlane.

Žüriisse kuulusid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Margit Sarv, soolise võrdõiguslikkuse konsultant Margo Peetsalu ja EAS maakondlike arenduskeskuste koordinaator Liina Keerberg. Vaata  soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Margit Sarve kommentaare.

Auhinnad anti üle 28. aprillil ENUT-i ümarlaual „Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond“, Nordic Hotel Forumis Viru Väljak 3, Tallinn.

Konkursi võitja
Žürii eesistuja Margit Sarv autasustab konkursi võitjat Eesti Seksuaaltervise Liitu

Arrow Konkursi kutse ja ankeet

––