Eesti soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõrgustik

Konkurss "Parim sooteadlik MTÜ" - Ankeet

MTÜ/SA nimi:
Tegevjuht:
E-posti aadress:
Telefon:
Veebiaadress:
 
1. Kui palju naisi ja kui palju mehi on teie organisatsioonis arvuliselt?
a) juhatuse liikmete hulgas
mehi naisi
b) töötajate hulgas mehi naisi
c) liikmete hulgas mehi naisi
d) organisatsiooni tegevusse kaasatute hulgas mehi naisi
 
2. Kas Teie organisatsiooni põhikiri, strateegia või tegevuskava sisaldab naiste ja meeste võrdse kohtlemise1 alaseid kohustusi ja eesmärke?
Jah
Ei
Kui jah, siis palun nimetage millised ja millises dokumendis:
 
3. Milliseid meetmeid on Teie organisatsioonis rakendatud, et meestel ja naistel oleksid Teie organisatsioonis võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus (ehk valitseks sooline võrdõiguslikkus2)?
 
4. Kas Teie organisatsioonis on kogutud või kogutakse statistilisi andmeid eraldi meeste ja naiste lõikes?
Jah
Ei
Kui jah, siis milliseid? Palun kirjeldage:
 
5. Kas mõni Teie organisatsiooni töötajatest on osalenud soolise võrdõiguslikkuse alasel koolitusel või seminaril?
Jah
Ei
 
6. Kas Teie organisatsiooni sees on peetud ühisarutelusid
a) naiste ja meeste olukorrast Jah Ei
b) soolistest stereotüüpidest3 Jah Ei
c) soolise ebavõrdsuse vähendamisest Jah Ei
 
7. Milliseid meetmeid on rakendatud töö, ühiskondliku elu ja pereelu ühitamiseks4
a) teie organisatsioonis
b) organisatsiooni väljapoole suunatud tegevustes
 
8. Kas teie organisatsioon on käsitlenud koolitustel, õppepäevadel või üritustel muude teemade hulgas ka soolise ebavõrdsuse või soolise võrdõiguslikkuse teemat?
Jah
Ei
Kui jah, siis palun kirjeldage lähemalt:
 
9. Kas teie organisatsioon on algatanud projekte, kampaaniaid või üritusi, mille üheks põhieesmärgiks on olnud soolise võrdõiguslikkuse edendamine?
Jah
Ei
Kui jah, siis palun kirjeldage lähemalt:
Kui te pole ise algatanud, kas olete osalenud kellegi teise projektis, kampaanias või üritusel?
Jah
Ei
 
10. Kas Teie organisatsioon on teinud jõupingutusi aegunud soorollide5 muutmiseks? (nt. julgustanud oma üritustel ja ettevõtmistes osalema vähem esindatud sugupoole esindajaid vms.)
Jah
Ei
Kui jah, siis kuidas?
 
11. Kas Teie organisatsioon on mõne uurimuse läbiviimisel või olukorra hindamisel arvesse võtnud soolist aspekti?
Jah
Ei
 
12. Milline on Teie arvates kasu naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimisest Teie organisatsiooni jaoks? (vastusevariante võib olla rohkem kui üks)
a) Paranevad organisatsiooni tegevuse tulemused
b) Organisatsiooni positiivse maine tõus
c) Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise ennetamine
d) Rahulolevamad töötajad ja liikmeskond
e) Suureneb organisatsiooni tegevuse positiivne mõju ühiskonnale
f) Võimalus saada juurde uusi liikmeid
g) Rahastusvõimaluste suurenemine
h) Kasu puudub
i) Muu
 
 
 
1 Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise puudumine. Võrdse kohtlemise põhimõtet rikutakse, kui üht sugupoolt koheldakse teisest erinevalt (tavaliselt ebasoodsamalt) mingite sugupoolegrupile ja seeläbi ka selle üksikesindajale oletatavalt omaste või omistatavate omaduste tõttu.

2 Sooline võrdõiguslikkus laiemas mõttes tähendab sellist olukorda ühiskonnas, kus kõik inimesed on vabad arendama oma isiklikke võimeid ja tegema valikuid, mida ei piira traditsioonilised soorollid ning -stereotüübid ja naiste ning meeste vaheline hierarhiline võimusuhe.

3 Soolisteks stereotüüpideks nimetatakse kujutlusi meestele ja naistele sobivast käitumisest. Soostereotüübid on ühiskonnaliikmete kollektiivsed lihtsustatud uskumused naiste ja meeste olemuslike erinevuste kohta, mida hakatakse omistama kõigile sugupoole esindajatele.

4 Töö ja pereelu ühitamise meetmed - osaajaga töö, paindlik tööaeg, lastehoiu võimalus organisatsioonis, vanemapuhkus, kaugtöö, vanemahüvitis.

5 Sooroll on teatud normide kogum, mida sõltuvalt kultuurilistest traditsioonidest omistatatakse üksikisikule või inimeste grupile vastavalt sellele, kas nad on meessoost või naissoost.